Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta Dz.U. 2014, poz.827, konsument zawierając „umowę na odległość”, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu umowy (można skorzystać z gotowego formularza OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY -w załączniku). Formularz można złożyć drogą elektroniczną lub w formie tradycyjnej. Jeśli Kupujący wybierze formę elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia.
 2. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, odesłać zakupiony przedmiot  na adres korespondencji podany w danych Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt dostarczenia towaru w drodze Sprzedawca- Klient. Sprzedawca może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności, do chwili otrzymania zwrotnego przedmiotu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, jakiego użył Klient. Chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zapłaty.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach:
 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

  6.  Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio        zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

ZAŁĄCZNIK

 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
      Formularz wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres korespondencyjny         sklepu
 

 
 
OŚWIADCZENIE  O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Ja ....................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującego  przedmiotu..........................................,……………………………………………
.
         Data zawarcia umowy  ....................., data odbioru ..................... .
         Imię i nazwisko ..............................................................................
         Adres .............................................................................................
              Tel. kontaktowy………………………………………………………….
Numer konta bankowego (do zwrotu należności)........................................................................................
         Data ......................
         Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 
 1. Formularz reklamacyjny
 
REKLAMACJA
 
Imię i nazwisko reklamującego………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………....
Tel. Kontaktowy…………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………...
Data nabycia towaru……………………………………………………………............
Nazwa towaru……………………………………………………………………………
Cena towaru……………………………………………………………………………...
Data dowodu zakupu……………………………………………………………………
Opis usterki………………………………………………………………………………..
                       …………………………………………………………………………….
 
 
 
……………………………………………
Data i podpis reklamującego
 
 
Uwaga!
Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (ksero) i kartą gwarancyjną jeśli była dołączona.